Stambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita druge banke na period od 13 do 180 meseci

Banca Intesa vam pruža mogućnost refinansiranja stambenog kredita podignutog kod druge banke uz povoljniju kamatnu stopu i manju mesečnu ratu. Odobrenje kredita možete dobiti već i za 7 dana uz specijalne pogodnosti koje smo posebno za vas produžili do 15. juna 2021.godine >>>

Specijalna ponuda do 15.06.2021.godine:
  • Niže kamatne stope
  • Bez naknade za obradu zahteva za kredit
Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam i sledeće pogodnosti:
  • Bez osiguranja kredita kod NKOSK
  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Plus veoma povoljan keš kredit za opremanje stana
  • Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate.

Posebna pogodnost kod ove vrste kredita jeste to što ga možete otplaćivati s još jednom osobom, koja ne mora biti član vaše porodice.

  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Stambeni kredit za refinansiranje stambenih kredita, od 13 do 180 meseci
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zarade Zaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kredita Stambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita odobrenog u drugoj banci bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobrava od 13 do 180 meseci
Iznos kredita Od 10.000 EUR - do iznosa duga koji klijent ima po osnovu stambenog kredita, na osnovu potvrde koju izdaje banka kod koje se kredit refinansira, a maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Učešće Bez učešća
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: Od 2,45% do 2,51% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,05p.p.) promenljiva*

Standardna ponuda: Od 2,45% do 2,70% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,24p.p.) promenljiva*


Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Minimalna sredstva obezbeđenja  
Menice Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita / solidarnog dužnika
Osiguranje nepokretnosti Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost
Hipoteka na nepokretnosti “Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke.

Do izdavanja brisovne dozvole od strane banke čiji se kredit refinansira, uspostavlja se hipoteka II (drugog) reda, a nakon brisanja hipoteka I (prvog) reda.
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta) Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 25.03.2021.)
Vrsta kredita Stambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita odobrenog u drugoj banci bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita Banke 30.000 EUR
Učešće Bez učešća
Period otplate 180 meseciMesečna rata
SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. godine: 200,71 EUR

Standardna ponuda: 203,45 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. godine: 2,51% (3M EURIBOR + 3,05p.p.), promenljiva.*

Standardna ponuda: 2,70% (3M EURIBOR + 3,24p.p.), promenljiva.*


  Primer obračuna bez životnog osiguranja Primer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. godine: SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. godine:

 

 

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

3,01%


37.103,49 EUR
3,61%


38.603,49 EUR
EKS

(na godišnjem nivou)

Standardna ponuda Standardna ponuda
  3,20%
3,81%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu
37.596,66 EUR

39.096,66 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 90 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono) Nema 100 EUR**

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
10.000,00
250.000,00
Broj rata
13
180
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera