Stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom na period od 13 do 180 meseci

Sada još brže i lakše možete realizovati stambeni kredit, čak i nakon samo tri dolaska u Banku. Odobrenje kredita može biti već i za sedam dana i to uz specijalne pogodnosti koje smo posebno za vas produžili do 15. juna 2021.godine >>>

Specijalna ponuda do 15.06.2021:
  • Niže kamatne stope
  • Bez naknade za obradu zahteva za kredit
Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam i sledeće pogodnosti:
  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez osiguranja kredita kod NKOSK
  • Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate
  • Kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika
  • Plus veoma povoljan keš kredit za opremanje stana
  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Kredit za kupovinu stambenog objekta sa varijabilnom kamatnom stopom, bez osiguranja kod NKOSK, na period od 13 do 180 meseci
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zarade Zaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kredita Stambeni kredit za kupovinu stambenog objekta
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobrava od 13 do 180 meseci
Iznos kredita Od 10.000 EUR - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita
Učešće Minimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine
(ukoliko je vrednost druge uknjižene nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: Od 2,45% do 2,51% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,05p.p.), promenljiva*


Standardna ponuda:  Od 2,45% do 2,70% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,24p.p.), promenljiva*

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 0%

Standardna ponuda: Od 0,5% do 1% od iznosa odobrenog kredita

Minimalna sredstva obezbeđenja  
Menice Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita / solidarnog dužnika
Osiguranje nepokretnosti Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost

Za objekte u izgradnji sa stepenom izgrađenosti manjim od 80% – fotokopija polise osiguranja investitora koja važi do datuma završetka gradnje
Hipoteka na nepokretnosti “Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke. Za uknjižene nekretnine, kredit se isplaćuje pre dostavljanja Rešenja o upisu hipoteke

Za objekte u izgradnji na kojima je već uspostavljena hipoteka u korist banke koja kreditira investitora, „izvršna vansudska hipoteka“ II (drugog) reda u korist Banke, uz uslov da se nakon isplate kredita briše hipoteka koja se odnosi na kreditiranje investitora, a hipoteka koja se odnosi na stambeni kredit postaje hipoteka I (prvog) reda. Kredit se isplaćuje na bazi dostavljenog Rešenja o upisu hipoteke II reda
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenata) Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 25.03.2021.)
Vrsta kredita Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate 180 meseci
Mesečna rata
SPECIJALNA PONUDA: 200,71 EUR

Standardna ponuda: 203,45 EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
SPECIJALNA PONUDA :
2,51% (3M EURIBOR+3,05p.p.) promenljiva*

Standardna ponuda:

2,70% (3M EURIBOR+3,24p.p.) promenljiva*
  Primer obračuna bez životnog osiguranja Primer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS
(Na godišnjem nivou)
SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021.
  3,01% 3,61%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 37.103,49 EUR 38.603,49 EUR
EKS
(Na godišnjem nivou)
Standardna ponuda Standardna ponuda
  3,35% 3,96%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 37.896,66 EUR 39.396,66 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. - 0%

Standardna ponuda: 1% od iznosa odobrenog kredita

Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 90 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono) nema 100 EUR**

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.