Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom na period do 180 meseci

Posebna ponuda stambenih kredita u evrima sa fiksnom kamatom na ceo period otplate do 180 meseci.

Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam sledeće pogodnosti:
  • Bez osiguranja kredita kod NKOSK
  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate
  • Period otplate do 15 godina
  • Kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika
  • Plus veoma povoljan keš kredit za opremanje stana
  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Kredit sa fiksnom kamatnom stopom za kupovinu stambenog objekta, bez osiguranja kod NKOSK, na period do 180 meseci
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zaradeZaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu stambenog objekta koji poseduje pasoš energetske efikasnosti tipa C
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobravaod 13 do 180 meseci
Iznos kreditaOd 10.000 EUR - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita
UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine
(ukoliko je vrednost druge uknjižene nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno)Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: Od 3,39% do 3,49% Fiksna

Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: Od 3,39% do 3,64% Fiksna

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva0,5% od iznosa odobrenog kredita
Minimalna sredstva obezbeđenja
Menice (tri)Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita ili solidarnog dužnika


Osiguranje nepokretnosti
Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost

Za objekte u izgradnji sa stepenom izgrađenosti manjim od 80%– fotokopija polise osiguranja investitora koja važi do datuma završetka gradnjeHipoteka na nepokretnosti
“Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke. Za uknjižene nekretnine, kredit se isplaćuje pre dostavljanja Rešenja o upisu hipoteke

Za objekte u izgradnji na kojima je već uspostavljena hipoteka u korist banke koja kreditira investitora, „izvršna vansudska hipoteka“ II (drugog) reda u korist Banke, uz uslov da se nakon isplate kredita briše hipoteka koja se odnosi na kreditiranje investitora, a hipoteka koja se odnosi na stambeni kredit postaje hipoteka I (prvog) reda. Kredit se isplaćuje na bazi dostavljenog Rešenja o upisu hipoteke II reda
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta)
Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 14.8.2020.)
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu nepokretnosti sa energetskim pasošem tipa C
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate180 meseci
Mesečna rata
Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: 215,06 EUR

Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka : 217,32 EURKamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka : 3,49% fiksna

Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: 3,64% fiksna

Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)

Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka


Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

4,11%


39.847,68 EUR
4,71%


41.347,68 EUR
EKS

(na godišnjem nivou)

Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka

4,27%
4,86%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 40.252,68 EUR
41.752,88 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva0,5% od iznosa odobrenog kredita
Menice (tri)150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)nema100 EUR**
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prikazani reprezentativni primer važi za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.