Stambeni krediti za adaptaciju i rekonstrukciju na period od 181 do 240 meseci

Učinite svoj životni prostor funkcionalnijim, udobnijim i lepšim uz Banca Intesa kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora, bez učešća i uz povoljnu kamatnu stopu. Odobrenje kredita može biti već i za sedam dana uz specijalne pogodnosti koje smo posebno za vas produžili do 15. juna 2021.godine >>>

Specijalna ponuda do 15.06.2021.godine:

  • Niže kamatne stope
  • Bez naknade za obradu zahteva za kredit
Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam i sledeće pogodnosti:
  • Bez osiguranja kredita kod NKOSK
  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate
  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zarade Zaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kredita Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti, bez osiguranja kod NKOSK od 181 do 240 meseci
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobrava od 181 do 240 meseci
Iznos kredita Od 5.000 EUR – do 70% od iznosa procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka, ali ne više od iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova
Učešće Bez učešća
Način puštanja kredita

Sredstva se prenose u maksimalno 4 tranše i to:

  • maksimalno do 50% na platni račun korisnika kredita
  • ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na platne račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna

Period korišćenja je maksimalno 90 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: od 2,15% do 2,61% (od 3M EURIBOR plus od 3,05p.p. do 3,15p.p.), promenljiva*

 

Standardna ponuda: Od 2,61% do 2,90% (od 3M EURIBOR plus 3,15% do 3,44%), promenljiva*

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 0%

 

Standardna ponuda: Od 0,5% do 1% od iznosa odobrenog kredita

Minimalna sredstva obezbeđenja  
Menice Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita / solidarnog dužnika
Osiguranje nepokretnosti Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost
Hipoteka na nepokretnosti “Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke.

Do izdavanja brisovne dozvole od strane banke čiji se kredit refinansira, uspostavlja se hipoteka II (drugog) reda, a nakon brisanja hipoteka I (prvog) reda.
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta) Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 25.03.2021.)
Vrsta kredita Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti, bez osiguranja kod NKOSK od 181 do 240 meseci
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita Banke 30.000 EUR
Učešće Bez učešća
Period otplate 240 meseci
Mesečna rata

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 161,15 EUR

 

Standardna ponuda:165,52 EUR

Kamatna stopa

(na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 2,61% (3M EURIBOR plus 3,15 p.p.)

Standardna ponuda 2,90% (3M EURIBOR + 3,44%), promenljiva*

  Primer obračuna bez životnog osiguranja Primer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem

EKS (na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 3,06% SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 3,64%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

39.853,29 EUR 41.853,80EUR

EKS (na godišnjem nivou)

Standardna ponuda 3,48% Standardna ponuda 4,06%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

41.202,72 EUR 43.202,72 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 0%

Standardna ponuda - 1% od oznosa odobrenog kredita

Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 90 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD**
     

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
10.000,00
250.000,00
Broj rata
181
360
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera