Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju na period od 13 do 180 meseci

Učinite svoj životni prostor funkcionalnijim, udobnijim i lepšim uz Banca Intesa kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora, bez učešća i uz povoljnu kamatnu stopu. Odobrenje kredita može biti već i za sedam dana uz specijalne pogodnosti koje smo posebno za vas produžili do 15. juna 2021.godine >>>

Specijalna ponuda do 15.06.2021.godine:

  • Niže kamatne stope
  • Bez naknade za obradu zahteva za kredit

Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam i sledeće pogodnosti:
  • Bez osiguranja kredita kod NKOSK
  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate
  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zarade Zaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kredita Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti, bez osiguranja kod NKOSK od 13 do 180 meseci
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobrava od 13 do 180 meseci
Iznos kredita Od 5.000 EUR – do 70% od iznosa procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka, ali ne više od iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova
Učešće

Način puštanja kredita
Bez Učešća

Sredstva se prenose u maksimalno 4 tranše i to:
•maksimalno do 50% na platni račun korisnika kredita
•ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na platne račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna

Period korišćenja je maksimalno 90 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021.godine:  Od 2,45% do 2,51% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,05p.p.), promenljiva*

Standardna ponuda: Od 2,45% do 2,70% (od 3M EURIBOR plus od 2,99% do 3,24%), promenljiva*

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021.godine: 0%

Standardna ponuda: Od 0,5% do 1% od iznosa odobrenog kredita

Minimalna sredstva obezbeđenja  
Menice (tri) Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita / solidarnog dužnika
Osiguranje nepokretnosti Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost
Hipoteka na nepokretnosti “Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke.
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta) Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 25.03.2021.)
Vrsta kredita Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti, bez osiguranja kod NKOSK od 13 do 180 meseci
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita Banke 30.000 EUR
Učešće Bez učešća
Period otplate 180 meseci
Mesečna rata

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. godine: 200,71EUR

Standardna ponuda: 203,45 EUR

Kamatna stopa

(na godišnjem nivou)

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021. godine: 2,51% (3M EURIBOR plus 3,05%)

Standardna ponuda: 2,70% (3M EURIBOR plus 3,24%), promenljiva*

  Primer obračuna bez životnog osiguranja Primer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem

EKS

(na godišnjem nivou)

 

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 3,01%

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 3,61%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu  37.103,49 EUR 38.603,49 EUR
EKS

(na godišnjem nivou)

Standardna ponuda:3,35% Standardna ponuda: 3,96%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

37.896,66 EUR

39.396,66 EUR
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

SPECIJALNA PONUDA do 15.06.2021: 0%

Standardna ponuda: 1% od odobrenog iznosa kredita

Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 90 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD**
     

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.12.2020. godine koja iznosi -0,54%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.