Subvencionisani stambeni kredit za profesionalna vojna lica

SAVRŠEN TRENUTAK DA STVORITE SVOJ DOM!

Povoljna kamatna stopa od 2,72% (EKS od 2,26%) na kredite indeksirane u evrima.

Bez obaveze ugovaranja polise životnog osiguranja

Svim profesionalnim vojnim licima, koji žele da reše stambeno pitanje, Banca Intesa pruža mogućnost podnošenja zahteva za subvencionisani stambeni kredit. Ukoliko Vi i/ili Vaš supružnik ne posedujete u vlasništvu stambeni objekat u celosti i nemate drugi stambeni kredit, sada je savršen trenutak da uz povoljnu kamatnu stopu i subvenciju države i do 25% od cene nekretnine, stvorite svoj dom.

  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
  • Želite kredit?
Subvencionisani stambeni kredit za profesionalna vojna lica, indeskiran u EUR kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu

Vrsta kredita

Stambeni kredit za kupovinu stambenog objekta

Valuta kredita

EUR

Kriterijum za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj

Period na koji se kredit odobrava

od 13 do 300 meseci

Iznos kredita banke

Od 10.000 EUR - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti. Maskimalni iznos kredita 100.000 EUR

Učešće

Minimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine.
- Subvencija države je moguća i u visini od 14% do 25% što se smatra učešćem - Ukoliko je procenat subvencije (kredit države) manji od 20% cene nekretnine, učešće koje je potrebno da obezbedi korisnik kredita je razlika između 20% i utvrđenog procenta subvencije

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

Od 2,72% (od 6M EURIBOR+2,99%) promenljiva*

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Menice (šest)

300 RSD

Naknada NKOSK

30 EUR**

Premija osiguranja NKOSK

Od 1,5% na iznos kredita Banke

Može se uvećati u skladu s načinom obračuna premije osiguranja NKOSK

Osnovni izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD**

Overa založne izjave

10.080 RSD**

Osiguranje nepokretnosti – godišnje

40 EUR**

Izdavanje lista nepokretnosti

10 EUR**

Procena vrednosti nepokretnosti

100 EUR**

Taksa za upis hipoteke

20.000 RSD**

Osiguranje života – godišnje (opciono)

100 EUR**

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 28. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 28. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 6M EURIBOR na dan 28.03.2018. godine koja iznosi -0,27%.
Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 28.03.2018.)
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu stambenog objekta
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine
60.000 EUR
Iznos kredita Banke
48.000 EUR
Period otplate300 meseci
Mesečna rata221,67 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

Iznos kredita Repubilke Srbije 20% (raspon od 14% do 25%)

Period otplate

Mesečna rata

Kamatna stopa na godišnjem nivou
2,72% (6M EURIBOR + 2,99%), promenljiva*


12.000 EUR


60 meseci

200,52 EUR

0,1% fiksna
Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)

2,26%2,54%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 80.287,41 82.667,41
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Menice (šest)300 RSD
Naknada NKOSK30 EUR**
Premija osiguranja NKOSK1320 EUR ** (bez životnog osiguranja – 2,50%+0,25%)1200 EUR ** (sa životnim osiguranjem – 2,5%)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)Nema100 EUR**

*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 28. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 28. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 6M EURIBOR na dan 28.03.2018. godine koja iznosi -0,27%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Naši specijalisti za stambene kredite očekuju vas u:
Stanovništvo