Riziko Životno osiguranje

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja. Ovo osiguranje služi isključivo za obezbeđivanje vašeg kredita.

Uz kredit ugovoren u Banca Intesa riziko osiguranje efikasno i ekonomično pruža finansijsku sigurnost vašoj porodici tako što obezbeđuje vraćanje preostalog duga u teškim životnim situacijama. U slučaju smrti ugovarača osiguranja, nosioca kredita ugovorenog u Banca Intesa, Wiener Städtische osiguranje preuzima obavezu isplate preostalog duga prema banci i rasterećuje porodicu finansijskih briga. Kod ovog osiguranja osigurane sume su usklađene sa anuitetnim planom kako bi u svakom trenutku obaveza koju nosioc kredita ima prema banci u celosti bila obezbeđenja osiguravajućim pokrićem. Riziko osiguranje traje jednako kao i ugovor o kreditu, a kao posebnu pogodnost obezbeđujemo Vam gratis dve poslednje godine osiguranja.

Primer:

Osiguranik je muškarac starosti 40 godina, a ugovor o osiguranju traje 20 godina i jednak je trajanju ugovora o kreditu. Stambeni kredit iznosi 35.000 evra. Godišnja premija je 160,89 evra. Poslednje dve godine trajanja ugovora, premija osiguranja je gratis.

Osiguranik je žena starosti 40 godina, a ugovor o osiguranju traje 20 godina i jednak je trajanju ugovora o kreditu. Stambeni kredit iznosi 35.000 evra. Godišnja premija iznosi 81,22 evra. Poslednje dve godine trajanja ugovora, premija osiguranja je gratis.