Riziko Životno osiguranje

Osiguranje života korisnika kredita

Prilikom kreditiranja stanovništva, posebno kod stambenih kredita, poslovna politika mnogih banaka uključuje i uslov da korisnik kredita za vreme otplate bude životno osiguran, odnosno da zaključi riziko osiguranje. U drugim slučajevima ono je opciono, ali uglavnom uz određene benefite što se tiče odobravanja uslova kredita. Pored toga što riziko osiguranje može biti uslov za dobijanje kredita ili ne, sa njime se obezbeđuje i finansijska sigurnost porodice korisnika kredita. Za te potrebe je kreirano posebno osiguranje života korisnika kredita sa opadajućim sumama osiguranja, koje prate ostatak glavnice duga po kreditu. Podižete stambeni kredit na duge staze, a sigurnost i dobrobit porodice vam je na prvom mestu? Ovo osiguranje je baš za vas!

Osnovne karakteristike riziko osiguranja su:

  • riziko osiguranje uz malu premiju daje veliko pokriće;
  • trajanje riziko osiguranja je jednako trajanju otplate kredita;
  • valutna klauzula riziko osiguranja, premija i osigurana suma se iskazuju u evrima;
  • osigurana suma se isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vreme trajanja ugovora o riziko osiguranju;
  • riziko osiguranje nema štednu komponentu;
  • iznos osigurane sume jednak je visini kredita.

Riziko osiguranje pokriva sledeće rizike:

  • Riziko osiguranje za slučaj smrti;
  • Riziko osiguranje za slučaj smrti usled nezgode.
U zavisnosti od iznosa osigurane sume i starosti osiguranika postoji mogućnost da je neophodno da osiguranik obavi obavezan lekarski pregled.

Osnovna funkcija riziko životnog osiguranja je garancija otplate kredita, obično stambenih ali ne samo sa aspekta banke, već i porodice korisnika kredita. Ukoliko dođe do nastanka osiguranog slučaja, porodica ne nasleđuje dug po kreditu, nema bojazni od aktivacije hipoteke od strane banke i moguće zaplene stambene jedinice u slučaju prestanka otplate kredita. Samim tim je finansijski zaštićena, a banci će dug biti isplaćen od strane osiguravajućeg društva.