U želji da Vam omogućimo da rasteretite svoj mesečni budžet, a u skladu sa preporukama Narodne banke Srbiije, imate mogućnost da refinansirate svoje kreditne obaveze, i na taj način smanjite mesečnu ratu kredita, uz duži rok otplate do 95 meseci.

Refinansiranje je omogućeno svim klijentima i neklijentima Banke koji imaju kreditno zaduženje po osnovu gotovinskog, potrošačkog ili drugog kredita, kao i kreditne kartice, a koji je odobren do 18. marta 2020. godine, osim stambenog kredita i dozvoljenog minusa po platnom računu.

  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje potrošakih i gotovinskih kredita u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijum za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Namena kredita

Iznos kredita

Refinansiranje obaveza po kreditnim karticama i kreditnim partijama u Banci i ostalim bankama (osim stambenih kredita i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu) odobrenim do 18.marta 2020.godine.

25.000 - 2.250.000 RSD

Iznos kredita ne može biti veći od preostalog neotplaćenog iznosa kredita koji se refinansira.

Depozit/ učešće

Bez depozita / učešća

Period otplate

Klijenti zaposleni na neodređeno vreme:

  • na 95 meseci za kredite odobrene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine.

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)


klijenti*


6m BELIBOR + 9,50% godišnje, promenljiva***

neklijenti**


6m BELIBOR + 12,50% godišnje, promenljiva***

     

Instrumenti obezbeđenja

1 menica s klauzulom bez protesta


Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

/

1 menica


Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD


246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

***Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6m BELIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period.

Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

 

Reprezentativni primer za klijente na dan 15.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za refinansiranje potrošakih i gotovinskih kredita u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 600.000 RSD
Period otplate 95 meseci
Mesečna rata 9.442,52 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 10,71% (6m BELIBOR+9,50% promenjiva)
EKS (na godišnjem nivou) 11,44%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 897,335,41 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
1 menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
 
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

 

Reprezentativni primer za neklijente na dan 15.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za refinansiranje potrošakih i gotovinskih kredita u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 600.000 RSD
Period otplate 95 meseci
Mesečna rata 10.450,02 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 13,71% (6m BELIBOR+12,50% promenjiva)
EKS (na godišnjem nivou) 14,84%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 993.047,31 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
1 menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
 
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

 

Stanovništvo