Kredit za refinansiranje

Pomoću našeg kredita možete refinansirati svoje obaveze po platnim računima, kreditnim karticama i kreditima, a takođe imate mogućnost dobijanja dodatnog keša.

Sva vaša bankarska zaduženja mogu biti rešena brzo i jednostavno zahvaljujući našem kreditu za refinansiranje.

Otvorite Intesa Hit platni račun i refinansirajte obaveze po:

  • Dozvoljenom prekoračenju
  • Kreditnim karticama
  • Kreditima drugih banaka

Posebna povoljnost ovog kredita koji Vam obezbeđuje sigurnost pri planiranju Vaših mesečnih zaduženja je i duži rok otplate i veći iznos kredita. Takođe, naš refinansirajući kredit Vam pruža mogućnost dolaska do dodatnog keša.

Prednosti ovog kredita

  • Duži rok otplate
  • Veći iznosi
  • Mogućnost dobijanja dodatnog keša
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijum za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

25.000 - 2.250.000 RSD*

Depozit/ učešće

Bez depozita / učešća

Period otplate

6 - 71 meseci

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

Za period otplate do 71 m

Za period otplate od 71 m

klijenti**


12% fiksna
8,46% varijabilna

(6M Belibor+7,25%)****

neklijenti***


15% fiksna
11,46% varijabilna

(6MBelibor+10,25%)****

     

Instrumenti obezbeđenja

1 menica s klauzulom bez protesta

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

·1% na iznos kredita, jednokratno, za klijente**

·2% na iznos kredita jednokratno, za ostale građane***

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

* Maksimalan iznos kredita odnosi se na zaposlene na neodređeno vreme

** Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

*** Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**** Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra.Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Reprezentativni primer za klijente* na dan 15.12.2020.

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

300.000 RSD

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

71 mesec

71 mesec

Mesečna rata

4.465,88 RSD

5.947,90 RSD

9.004,74 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

12% fiksna

12% fiksna

8,46% varijabilna**

Naknada

2.000 RSD

3.000 RSD

5.000 RSD
EKS (na godišnjem nivou) 13,44% 13,35% 9,35%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

270.248,81 RSD

425.596,99 RSD

644.632,73 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

** Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra.Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Reprezentativni primer za neklijente* na dan 15.12.2020.

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

300.000 RSD

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

71 mesec

71 mesec

Mesečna rata

4.780,02 RSD

6.433,09 RSD

9.771,36 RSD

Kamatna stopa(na godišnjem nivou)

15% fiksna

15% fiksna

11,46% varijabilna**

Naknada

4.000 RSD

6.000 RSD

10.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou) 17,46% 17,29% 13,15%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

291.097,49 RSD

463.045,59 RSD

704.062,17 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

* Reprezentativni primer za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Kreditni kalkulator

Izračunajte ratu svog kredita sa fiksnom kamatnom stopom uz naš kreditni kalkulator.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
25.000,00
2.250.000,00
Broj rata
6
71
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta