Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u dinarima

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
Vrsta kredita Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita Za kupovinu od pravnih lica 200.000 - 3.600.000 RSD
Za kupovinu od fizičkih lica 200.000 - 1.650.000 RSD
Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija. Iznos kredita se kod kupovine od fizičkog lica može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava

Učešće

Bez učešća

Period otplate

18 - 71 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 71)

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti** Ostali**
  8,49%, fiksna 9,49%, fiksna
Instrumenti obezbeđenja

• 1 menica sa klauzulom bez protesta
• Zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita (samo za kredite preko 1.200.001 RSD)
• Kasko osiguranje vozila obavezno za ceo period otplate kredita, polisa vinkulirana u korist Banke do otplate kredita (samo za kredite preko 1.200.001 RSD)

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za klijente*
2% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za ostale građane**

1 menica 50 RSD
Mesečna naknada za održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama za korisnike koji nemaju platni račun
   195 RSD
 
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Kasko osiguranje (samo za kredite preko 1.200.001 RSD), naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre, iznos poreza za prenos apsolutnih prava.

*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

 

Reprezentativni primer za klijente* na dan 22.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos profakture   300.000 RSD 600.000 RSD
Iznos kredita   300.000 RSD 600.000 RSD
Učešće   / /
Period otplate   48 meseca 71 mesec
Mesečna rata   7.410 RSD 10.815 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
  8,49%, fiksna  
EKS

(na godišnjem nivou)

  9,59% 9,38%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   358.963,24 RSD 774.138 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva   3.000 RSD 6.000 RSD
1 menica   50 RSD 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa   246 RSD 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

Reprezentativni primer za neklijente* na dan 20.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos profakture   300.000 RSD 600.000 RSD
Iznos kredita   300.000 RSD 600.000 RSD
Učešće   / /
Period otplate   48 meseci 71 mesec
Mesečna rata   7.554,34 RSD 11,117 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
  9,49%, fiksna  
EKS

(na godišnjem nivou)

  11,29% 10,91%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   368.904,20 RSD 801.577 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva   6.000 RSD 12.000 RSD
1 menica   50 RSD 50 RSD
Naknada mesečna za održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama  
195 RSD

195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa   246 RSD 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
2.000,00
30.000,00
Učešće
30,00%
30,00%
Broj rata
18
84
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera