Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente

Vrsta kredita Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita
  • Za kupovinu od pravnih lica 2.000 -30.000 EUR

  • Za kupovinu od fizičkih lica 2.000 - 13.400 EUR

Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija. Iznos kredita se kod kupovine od fizičkog lica može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava

Učešće Minimum 30% učešća od bruto vrednosti kredita
Period otplate 18 - 71 meseca (18,24,36,48,60,71)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
4,50%, fiksna kamata za klijente*
6,50% fiksna za ostale gradjane**

 
Instrumenti obezbeđenja

- 1 (jedna) menica sa klauzulom bez protesta
- zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita - (samo za kredite preko 10.001 EUR)
- kasko osiguranje vozila za ceo otplatni period vinkulirano u korist Banke
(samo za kredite preko 10.001 EUR)

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1% za klijente* 2% za ostale građane**
1 menica 50 RSD
Mesečna naknada za održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama (za korisnike koji nemaju platni račun
195 RSD
 
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 10.001 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre (samo za kredite preko 10.001 EUR).

*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

 

Reprezentativni primer za klijente* na dan 22.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture   6.000 EUR 14.000 EUR
Iznos kredita   4.200 EUR 9.800 EUR
Učešće   1.800 EUR 4.200 EUR
Period otplate   60 meseci 71 mesec
Mesečna rata   78,42 EUR 157,76 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
4,50% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
  5,12% 5,04%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   4.749,76 EUR 11.301,52 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva   42 EUR 98 EUR
1 menica   50 RSD 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa   246 RSD 246 RSD


Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima plat preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa

Reprezentativni za neklijente* na dan 22.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture   6.000 EUR 14.000 EUR
Iznos kredita   4.200 EUR 9.800 EUR
Učešće   1.800 EUR 4.200 EUR
Period otplate   60 meseci 71 mesec
Mesečna rata   82,36 EUR 167,06 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6,50% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
  7,73% 7,58%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   5.027,91 EUR 12.060,01 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva   84 EUR 196 EUR
1 menica   50 RSD 50 RSD
Naknada mesečna za održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama   195 RSD 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa   246 RSD 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
2.000,00
30.000,00
Učešće
30,00%
30,00%
Broj rata
18
84
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera