Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente

Vrsta kreditaKredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita3.000 EUR-30.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava učešća). Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija
UčešćeMinimum 30% učešća od bruto vrednosti kredita
Period otplate

18 - 36 meseci (18,24,36)

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti*Ostali**

4%, fiksna 5,10% fiksna
Instrumenti obezbeđenja

- 1 (jedna) menica sa klauzulom bez protesta
- zaloga na vozilu (bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita) -samo za kredite preko 10.001 EUR)
- kasko osiguranje vozila za ceo otplatni period vinkulirano u korist Banke klauzulom "bez protesta"
(samo za kredite preko 10.001 EUR)

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% za klijente*
3% za ostale građane**
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 10.001 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre (samo za kredite preko 10.001 EUR),
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

Reprezentativni primer za klijente* na dan 22.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture   6.000 EUR 10.000 EUR
Iznos kredita   4.200 EUR 7.000 EUR
Učešće   1.800 EUR 3.000 EUR
Period otplate   36 meseci 36 meseci
Mesečna rata   124 EUR 206,84 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
  4%, fiksna  
EKS

(na godišnjem nivou)

  5,58% 5,56%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   4.554,18 EUR 7.588,53 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva   84 EUR 140 EUR
1 menica   50 RSD 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa   246 RSD 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

*Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa

Reprezentativni primer za neklijente* na dan 22.12.2020.
Vrsta kredita Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture   6.000 EUR 10.000 EUR
Iznos kredita   4.200 EUR 7.000 EUR
Učešće   1.800 EUR 3.000 EUR
Period otplate   36 meseci 36 meseci
Mesečna rata   126,20 EUR 210,33 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
  5,10%%, fiksna  
EKS

(na godišnjem nivou)

  7,51% 7,49%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   4,671,56 EUR 7,784,26 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva   126 EUR 210 EUR
1 menica   50 RSD 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa   246 RSD 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa