COSME – Krediti za trajna obrtna sredstva sa garancijom EIF

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine Banca Intesa u ponudu uvodi Kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja. (hipoteke, zaloge.)

Karakteristike kredita:
Klijenti koji mogu koristiti proizvod Klijenti rezidenti čija je adresa sedišta na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije, a koji posluju minimum 15 meseci i imaju kreditnu sposobnost za korišćenje kredita
Segment klijenata Postojeći i novi klijenti Banke, preduzetnici i pravna lica koji pripadaju segmentu malih i srednjih preduzeća
Period na koji se kredit odobrava 30 do 36 meseci,
Grace period 3 – 6 meseci
Max iznos pojedinačnog kredita 10.000 - 150.000 EUR
Iznos depozita / učešća Bez obaveze učešća
Valuta u kojoj se odobrava kredit i tip kursa EUR u dinarskoj protivvrednosti – Obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Namena kredita Za nabavku obrtnih sredstava
Način puštanja kredita Prenosom na račun korisnika kredita ili na račun Prodavca / Pružaoca usluge
Način otplate kredita U jednakim mesečnim ratama u dinarskoj protivvrednosti primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan otplate rate
Minimalna sredstva obezbeđenja 8 blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje;
Podrška Evropske unije u okviru Olakšice za garanciju kredita utvrđene u skladu sa Uredbom (ES) br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o osnivanju programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)