Kupoprodaja deviza


Proces kupoprodaje deviza

Banca Intesa u Vaše ime vrši kupovinu ili prodaju novčanih sredstava u stranoj valuti na osnovu Vaše potpisane Saglasnosti ili digitalno date saglasnosti na primenjeni kurs, prilikom kupovine deviza putem usluga elektronskog bankarstva, bez potrebe da dostavljate poseban Nalog za prenos. Na osnovu Saglasnosti Banka će automatski zadužiti Vaš račun za traženi iznos. Preuzmite dokumenta Saglasnosti koja možete koristiti sa ove stranice.


Prodaja deviza iz potencijala Banke

Banca Intesa nudi svim klijentima prodaju deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine deviza od banke neophodno je da Klijent uputi Zahtev za kupovinu deviza na osnovu kojeg ovlašćeni diler banke određuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja e-mailom ili faksom (u zavisnosti od instrukcije klijenta) u najkraćem mogućem roku, kako bi Klijent mogao što efikasnije da izvrši svoje obaveze.

Neophodno je da Zahtev za kupovinu deviza sadrži tip valute, iznos, svrhu plaćanja, odnosno namenu kupovine, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za raspolaganje sredstvima podnosioca zahteva.

Pored navedenog, ukoliko se kupljenim devizama vrši određeno plaćanje prema inostranstvu, potrebno je da klijent navede da li mu je neophodna kopija SWIFT-a (potvrda da je plaćanje izvršeno).

Banca Intesa svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje deviza preko posebnog e-banking rešenja rešenja za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Otkup deviza sa deviznog računa klijenta

Banca Intesa nudi svim klijentima otkup deviza sa deviznog računa klijenta po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom otkupa deviza neophodno je da Klijent uputi Zahtev za prodaju deviza. Banka u najkraćem mogućem roku, prenosi dinarska sredstva na tekući račun klijenta.

Neophodno je da Zahtev za prodaju deviza sadrži iznos deviza u valuti koju prodaje, broj tekućeg računa u Banci na koji se uplaćuje dinarska protivvrednost prodatih deviza i potpis ovlašćenog lica sa deviznog kartona kod Banke, sa odgovarajućim pečatom koji je prezentiran pri otvaranju deviznog računa.

Banca Intesa svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje deviza preko posebnog e-banking rešenja rešenja za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Kontakt

e-mail: trz_sales@bancaintesa.rs
tel: 011 / 201-3625, 201-3624, 201-3626, 201-3627
fax: + 381 11 201-1297