Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Ukoliko planirate da kupite poljoprivredno zemljište, ovo je kredit za vas.

Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • Indeksiran u evrima
  • Period otplate do 120 meseci
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Vrsta kreditaKreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita- Iznos kreditnog okvira u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
- Iznos kredita je jednak ukupno realizovanim tranšama povučenim iz kreditnog okvira
Period otplateDo 120 meseci
Grejs period do 12 meseci uključujući i period raspoloživosti.
Grejs period ulazi u period otplate kredita.
Obračun kamate u grejs periodu se vrši mesečno.
Period raspoloživosti: do 6 meseci.
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva**
Instrumenti obezbeđenja- 2 blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva – korisnika kredita
- Jemstvo supružnika
- Jemstvo povezanog pravnog lica / preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjem + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
- Hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu klijenta i članova domaćinstva (založnih dužnika) procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljvog za Banku
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,5-1% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše u dinarskoj protivvrednosti*

2 menice

Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD

246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD za pravno lice/ preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD ***
Overa založne izjave10.080 RSD ***
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR ***
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR ***
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR ***
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD ***

*U RSD po srednjem kursu NBS
**Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a će se vršiti polugodišnje (28. juna i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

***Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova.
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 04.01.2020.

 

Vrsta kredita Investicioni kredit – zemlja
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 500.000 EUR
Period otplate 120 meseci
Šestomesečni anuitet 32.148,68 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva
(6M EURIBOR na 28.12.2020. iznosi -0,520%)
EKS
(na godišnjem nivou)
5,26%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 644.633,52 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 2.500 EUR

2 menice

Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD

246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 680 RSD *
Overa založne izjave 10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR *
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova