Farmer Obrt u dinarima

Uložite pametno u obrtna sredstva za poljoprivredu

Kredit je namenjen ulaganju u repromaterijal (seme, đubrivo, sadni materijal, hemiju, gorivo), stočnu hranu, lekove, druge veterinarske troškove, stoku predviđenu za tov, druge troškove tova i ostalo.


Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • U dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 24 meseca
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili o dospeću
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer obrt u dinarima
Vrsta kreditaFarmer obrt kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita

1.000 – 100.000 EUR*

Period otplate6 - 24 meseca
Grejs period do 12 meseci ulazi u period otplate kredita.
Obračun kamate u toku grejs perioda vrši se mesečno.
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
9,9% fiksna
Minimalni instrumenti obezbeđenja- 2 blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva – korisnika kredita
- Jemstvo supružnika
- Jemstvo povezanog pravnog lica/preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahtevaza iznos od 1.000 do 9.999 EUR*:
‒ do 2,00% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno pre realizacije kredita;
za iznos od 10.000 do 100.000 EUR*:
‒ 0,50% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno pre realizacije kredita

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD za pravno lice/ preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza 680 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD **

* U RSD po srednjem kursu NBS.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:

Bez dodatnih troškova

*U RSD po srednjem kursu NBS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova.

Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 01.03.2020.
Vrsta kreditaFarmer Obrt kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 12.000.000 RSD
Period otplate24 meseca
Šestomesečni anuitet: 3.436.352,50 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
11,15% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
12,5%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
13.745.410,02 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva60.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.


* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.