Farmer invest u dinarima

Uložite pametno u osnovna sredstva za poljoprivredu.

Kredit je namenjen kupovini mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.


Podnesite zahtev za Farmer Invest poljoprivredni kredit u najbližoj ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • U dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 120 meseci za kredite indeksirane u EUR
  • Grejs period do 24 meseca
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer invest u dinarima
Vrsta kreditaFarmer invest kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kreditaOd 5.000 do 500.000 EUR*
Učešće do 40%.
Period otplateDo 60 meseci
Grejs period do 12 meseci ulazi u period otplate kredita.
Obračun kamate u grejs periodu vrši se mesečno.
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
3M BELIBOR + 9% godišnje, promenljiva**
Instrumenti obezbeđenja

- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita
- Jemstvo supružnika, ukoliko postoji
- Jemstvo povezanog pravnog lica/ preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
- Hipoteka prvog reda na nekretninama procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljivog za Banku; Polisa osiguranja založene nekretnine, vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku (ukoliko se uspostavlja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu polisa osiguranja nije potrebna).

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 36 meseci:
0,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti* jednokratno unapred pre realizacije kredita.
- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci:
1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti jednokratno unapred pre realizacije kredita.

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD za pravno lice/preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD ***
Overa založne izjave10.080 RSD ***
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR ***
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR ***
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR ***
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD ***

* U RSD po srednjem kursu NBS
** Usklađivanje kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a će se vršiti kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra) ), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

***Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente - kalkulacija EKS na dan 1.4.2021.
Vrsta kredita Farmer Invest kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 60.000.000 RSD
Period otplate 60 meseci
Šestomesečni anuitet 7.775.974,84 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3M BELIBOR + 9% godišnje, promenljiva
(3M BELIBOR na dan 28.03.2021. iznosi 0,88%)
EKS
(na godišnjem nivou)
10,75%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 78.253.748,76 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 600.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 680 RSD *
Overa založne izjave 10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR *
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.