Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

Banca Intesa je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije (NBS) o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije COVID-19 na domaće tržište.

Ukupan iznos garancije je 2 milijarde evra pri čemu Država pokriva 80% preostalog iznosa svakog pojedinačnog kredita, na dan protesta garancije za taj kredit. Garancija je bezuslovna, plativa na prvi poziv. Maksimalna izloženost Republike Srbije po ovom programu prema pojedinačnoj banci iznosi 30% pokrića na nivou portfolija.

Rok u kome se mogu odobravati krediti je 30.06.2021, dok je rok za realizaciju 31.07.2021. godine.

Krediti su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima definisanim u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Uslovi kreditiranja

Uslovi kreditiranja su:

  • Iznos novčanih sredstava koja vam mogu biti na raspolaganju - do 3.000.000 EUR ili 25% prihoda iz 2019. godine (u RSD ili EUR)
  • Grejs period: 9-12 meseci
  • Period otplate: do 36 meseci
  • Maksimalna kamatna stopa:
- Euribor 3M + 3,00% za kredite sa valutnom klauzulom
- Belibor 1M + 2,50% za dinarske kredite

Reprezentativni primer:

Stanovništvo