U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovani epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2,  pravnim subjekima (rezidentno pravno lice/ preduzetnik i ogranci i predstavništva stranih  pravnih lica), a u slučaju da tekući račun imaju samo u Banca Intesa ad Beograd automatski će biti otvoren namenski račun. Takođe, namenski račun će  biti otvoren i  pravnim subjektima koji imaju tekuće račune u više banaka, a opredeliliu su se za otvaranje namenskog računa u Banca Intesa ad Beograd.

Naziv računa sadrži prefix COV. Nakon otvaranja, broj računa će biti dostupan na sajtu NBS link

Registrovana privredna gazdinstva, informaciju o broju računa mogu dobiti u ekspozituri ili kod nadležnog savetnika.

 Otvaranje i vođenje računa, kao i transakcije po istom, ne podležu tarifiranju od strane Banke.

Izvodi po ovim računima biće dostupni u ekpoziturama Banke i e banking kanalom.

Gašenje računa se vrši automatski a po prijemu obaveštenja od Poreske uprave da je prestao program direktnog davanja u skladu sa Uredbom ili da je privredni subjekat izgubio pravo na ista.

Stanovništvo