Kredit za žene u biznisu - EBRD

Kao podršku preduzetnicama i ženama u biznisu i jačanju njihove uloge u privrednom životu, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kreirali smo posebnu ponudu kredita za obrtna sredstva i investicije sa brojnim pogodnostima.

Banca Intesa je prva banka u Srbiji koja je pristupila regionalnom Programu „Žene u biznisu“ koji je kreirala Evropska banka za obnovu i razvoj sa ciljem da podrži žensko preduzetništvo u zemljama zapadnog Balkana. Program je finansiran od strane EBRD, Luksemburga i Švedske. Za više informacija o ostalim aktivnostima Programa: www.ebrdwomeninbusiness.com

Dodatne pogodnosti

 • Povoljniji uslovi za prekoračenje po tekućem računu preduzeća
 • Niže naknade po poslovima platnog prometa
 • Korišćenje in-house sofrverskog rešenja za uslugu elektronskog bankarstva bez naknade na period od godinu dana ( rok je definisan u odnosu na trenutak aktivacije)
 • Korišćenje BizMobi softverskog rešenja za uslugu mobilnog bankarstva bez naknade na period od godinu dana ( rok je definisan u odnosu na trenutak aktivacije)

 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer

Vrsta kredita

Krediti za obrtna sredstava i investicije

Valuta kredita

EUR u dinarskoj protivvrednosti – Obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj

Iznos kredita

Do 500.000,00 EUR

Period otplate

 • Za obrtna sredstva – Do 36 meseci uz grejs period do 6 meseci koji je uračunat u period na koji se kredit odobrava
 • Za investicije – Od 37 do 60 meseci uz grejs period do 12 meseci koji je uračunat u period na koji se kredit odobrava

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou

5,5% godišnje, fiksno

EKS
(na godišnjem nivou):

Od 6,48%

Iznos depozita / učešća

 • Za obrtna sredstva – bez obaveze učešća
 • Za investicije – 0 do 20% od ukupne vrednosti investicije

Instrumenti obezbeđenja

 • 6 (šest) blanko solo menica potpisanih i po potrebi overenih od strane korisnika, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) sa klauzulom „bez protesta“;
 • Ukoliko postoji – Jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)

Za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci sa iznosom preko 25.000 EUR osim navedenih neophodno je dodatno sredstvo obezbeđenja (bar jedno od navedenih):

 • Jemstvo pravnog lica / preduzetnika prihvatljivog za Banku ili
 • Ručna zaloga na opremi ili Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci

Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

600 RSD za preduzetnika i 1.440 RSD za pravno lice

Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)

580 RSD *

Overa založne izjave

10.080 RSD *

Osiguranje nepokretnosti - godišnje

40 EUR *

Izdavanje lista nepokretnosti

10 EUR *

Procena vrednosti nepokretnosti

100 EUR *

Taksa za upis hipoteke

20.000 RSD *

Taksa za upis zaloge

1.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Reprezentativni primer za klijente, kalkulacija na dan 21. 10. 2020.
Vrsta kredita: Kredit za obrtna sredstava i investicije
Valuta kredita: EUR
Iznos kredita: 25.000 EUR
Period otplate:36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje:U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.
Mesečna rata: 755,75 EUR - u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja rate
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou):
5,5% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou):
6,48%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva: 250 EUR
10 menica: 500 RSD
Izveštaj kreditnog biroa:
 • Preduzetnik 600,00 RSD, jednokratno
 • Pravno lice 1.440,00 RSD, jednokratno
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika): 580 RSD
Ukupan iznos za otplatu: 27.471,46 EUR