Italijanska kreditna linija

Specijalni kredit za nabavku osnovnih sredstava

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 96 meseci
 • Grejs period do 2 godine
 • Otplata u jednakim polugodišnjim ratama
 • Jednostavna i brza procedura

Italijanska kreditna linija je specijalni kredt namenjen nabavci osnovinih sredstava čija se sredstva u visini od minimum 70% mogu koristiti za finansiranje usluga i nabavku robe poreklom iz Italije (proizvedeno u Italiji), a preostalih 30% se može koristiti za pokrivanje troškova u zemlji i/ili obrtnih sredstava.

Sve mašine i oprema kupljeni sredstvima iz ove kreditne linije moraju imati sertifikat lokalne (italijanske) Privredne komore da su italijanski proizvod.

Sredstvima kreditne linije dozvoljena je nabavka i polovne opreme iz Italije, kao i kupovina od lokalnih distributera.

Nabavka dobara i usluga sredstvima italijanske kreditne linije je oslobođena plaćanja PDV-a.

Sredstva kredita se mogu koristiti za nabavku:

 • Opreme
 • Tehnologije i odgovarajuće tehničke pomoći
 • Usluge
 • Rezervnih delova
 • Industrijskih licenci
 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer
Italijanska kreditna linija
Vrsta kreditaItalijanska kreditna linija
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita

- Mala i srednja preduzeća: 50.000–1.000.000EUR

- Preduzetnici: 5.000 – 1.000.000 EUR
Period otplateDo 96 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
4,35% efektivna, uključujući sve naknade
Instrumenti obezbeđenja
 • 2 blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje
 • Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“)
 • 4 ovlašćenja direktnog zaduženja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – Jemstvo (2 menice i menična ovlašćenja, 4 ovlašćenja direktnog zaduženja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate)
 • Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci ili Ručna zaloga na opremi
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika i 1.440 RSD za pravno lice
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke

Taksa za upis zaloge

20.000 RSD *

1.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 28. 9. 2015.
Vrsta kreditaItalijanska kreditna linija
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita 1.000.000 EUR
Period otplate60 meseci
Mesečna rata 110.937,92 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3,9%
EKS
(na godišnjem nivou)
4,35%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva10.000 EUR

15 menica

Izveštaj kreditnog biroa

750 RSD

600 RSD (za preduzetnike)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.