Kredit za nabavku osnovnih sredstava Biz Invest u dinarima

Dugoročni investicioni kredit

Nastojimo da vam pružimo dugoročnu pouzdanu podršku u vidu finansiranja razvoja, dugoročnih ulaganja, investicionih projekata, nabavke osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava, kupovinu poslovnog prostora ili refinansiranja ulaganja koja ste vršili iz sopstvenih sredstava.

 • Kredit može biti u dinarima ili sa valutnom klauzulom
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Instrumenti obezbeđenja: ručna zaloga, hipoteka, sadužništvo jednog pravnog lica ili više njih (za povezana lica je obavezno)

 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer
 • Želim kredit
Vrsta kreditaKredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita5.000 – 500.000 EUR*
Period otplateDo 120 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
3M BELIBOR + 13,83% godišnje, promenljiva

Usklađivanje sa 3M BELIBOR-om vrši se kvartalno i to 01. januara, 01. aprila, 01. jula i 01. oktobra. Vrednost BELIBOR-a se primenjuje za obračun kamate za sve mesece u kvartalu koji sledi nakon datuma usklađivanja (npr. vrednost od 01. januara se primenjuje za januraski, februarski i martovski obračun), a obračun se obavlja 01. u mesecu za prethodni mesec (npr. 01. aprila za mart). Visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.
Instrumenti obezbeđenja

Za kredite s rokom otplate do 36 meseci:

 • 6 (šest) blanko solo menica potpisanih i po potrebi overenih od strane korisnika, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) ptpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
 • Ručna zaloga na opremi ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine vinkulirana u korist Banke, koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku

Za kredite s rokom otplate preko 36 meseci:

 • 6 (šest) blanko solo menica potpisanih i po potrebi overenih od strane korisnika, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
 • Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Od 1% do 3% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnike ili 1.440 RSD za pravna lica
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD **
Taksa za upis zaloge

1.000 RSD **

* Obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.
** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova

Pogledajte detaljne uslove proizvoda na linku.
Reprezentativni primer za klijente, kalkulacija EKS na dan 1.4.2021.
Vrsta kredita Kredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000.000 RSD
Period otplate 120 meseci
Mesečna rata 804.268,10 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3M BELIBOR + 13,83% godišnje, promenljiva
3M BELIBOR na dan 1.4.2021. iznosi 0,87%
EKS
(na godišnjem nivou)
16,63%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 97.124.671,55 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1.000.000 RSD

15 menica

750 RSD

Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD (za preduzetnike)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike) 580 RSD *
Overa založne izjave 10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR *
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.