InnovFin investicioni kredit bez obavezne hipoteke

Želite da inovirate i unapredite proces rada?

Ukoliko vam obezbeđenje hipoteke ili zaloge predstavlja prepreku,uz naš InnovFin kredit bez obavezne hipoteke možete da planirate svoj razvoj.


Za vas smo u saradnji sa Evropskim investicionim fondom obezbedili jedinstven dugoročni kredit i omogućili jednostavniji pristup finansijskim sredstvima:

Da bismo podstakli razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Srbije i pored relaksiranja politike u delu kolaterala, zadržali smo atraktivne uslove kreditiranja.

Na osnovu Ugovora koji je Banka Intesa potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 16.10.2017. godine, svaki pojedinčani plasman u okviru ovog programa biće pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Za više informacija se obratite vašem savetniku za mali biznis i podnesite zahtev za kredit.

Sredstva u okviru fonda su ograničena.

  • Opis kredita
  • Želim kredit

Karakteristike kredita:


Klijenti koji mogu koristiti proizvod

Klijenti rezidenti čija je adresa sedišta na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije, a koji posluju minimum 15 meseci i imaju kreditnu sposobnost za korišćenje kredita

Segment klijenata

Postojeći i novi klijenti Banke, preduzetnici i pravna lica koji pripadaju segmentima malo biznisa i malih i srednjih preduzeća

Period na koji se kredit odobrava

24 do 84 meseca

Grace period

Do 12 meseci

Iznos pojedinačnog kredita

25.000 - 300.000 EUR

Iznos depozita / učešća

Min 20% ukupnog iznosa investicije

Valuta u kojoj se odobrava kredit i tip kursa

EUR u dinarskoj protivvrednosti*

Namena kredita

Za nabavku osnovnih sredstava

Način puštanja kredita

Prenosom na platni račun korisnika kredita ili na platni račun prodavca/pružaoca usluge

Način otplate kredita

U jednakim mesečnim ratama u dinarskoj protivvrednosti*

Minimalna sredstva obezbeđenja

7 blanko solo menica potpisanih i po potrebi overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate

Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“);

* Obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.
Pogledajte detaljne uslove proizvoda na linku.
Program kreditiranja se sprovodi uz InnovFin garanciju za mala i srednja preduzeća i podršku Evropske unije u okviru finansijskih instrumenata Horizont 2020.