Revolving i investicioni krediti

Sa željom da dodatno podržimo poslovanje preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u Srbiji, u saradnji s Evropskim investicionim fondom, obezbedili smo još povoljnije uslove kreditiranja. Ukoliko imate potrebu za obrtnim ili sredstvima za investiranje, u okviru WB EDIF programa, na raspolaganju su vam naši kreditni proizvodi.

KREDIT NA REVOLVING OSNOVI:

  • Bez obavezne hipoteke i zaloge
  • Duži period otplate, i do 36 meseci
  • Mogućnost fleksibilne otplate kredita, u skladu sa vašim prilivima

KREDIT ZA INVESTICIONA ULAGANJA:

  • Bez obavezne hipoteke i zaloge
  • Iznos kredita, i do 500.000 EUR
  • Mogućnost grejs-perioda do 24 meseca

Ukupan iznos odobrenih sredstava u okviru WB EDIF programa ne može biti viši od 500.000 EUR.

  • Karakteristike revolving kredita
  • Karakteristike investicionog kredita
  • Želim kredit
Namena kredita Kredit za nabavku obrtnih sredstava
Period otplate
Od 24 do 36 meseci, uz obaveznu godišnju reviziju kreditne sposobnosti
Iznos pojedinačnog kredita Iznos kredita do 500.000 EUR, a minimalni iznos tranše 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS
Valuta u kojoj se odobrava kredit i tip kursa
RSD

EUR u dinarskoj protivvrednosti - obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Periodi u kojima rate dospevaju
Tranše revolving kredita dospevaju najkasnije do konačnog roka perioda na koji se kredit odobrava, a od datuma povlačenja sredstava
Način puštanja kredita
Prenosom na račun korisnika kredita
Način otplate kreditaSukcesivno ili o dospeću u dinarima, ili

Sukcesivno ili o dospeću u dinarskoj protivvrednosti primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan otplate
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Namena kredita Kredit za investiciona ulaganja
Period otplate
Od 24 do 120 meseci
Grejs-period Do 24 meseca i uračunat je u period na koji se kredit odobrava
Iznos pojedinačnog kredita
Od 25.000 - 500.000 EUR
Iznos depozita/učešća 0-40% od ukupne vrednosti investicije
Valuta u kojoj se odobrava kredit i tip kursa
EUR u dinarskoj protivvrednosti - obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Periodi u kojima rate dospevaju
Mesečno
Način puštanja kredita
Prenosom na račun korisnika kredita ili na račun prodavca ili pružaoca usluge
Način otplate kreditaU jednakim mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan otplate anuiteta. Datum prenosa kredita u otplatu je prvi u mesecu nakon puštanja kredita u tečaj. Dospeća anuiteta su takođe prvog u mesecu otplate, i to prema utvrđenoj dinamici otplate. Kamata se obračunava i naplaćuje i tokom grejs-perioda
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Finansiranje preduzetnika, malih i srednjih preduzeća omogućeno je uz podršku Evropske Unije kroz WB EDIF – Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana.

Mali biznis