Dugoročni krediti za finansiranje energetski efikasnih projekata - KFW

Uložite pametno i uštedite energiju i novac

  • Kredit je indeksiran u evrima
  • Period otplate do 60 meseci
  • Grejs period do 6 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura
Namena kredita je ulaganje u nabavku osnovnih sredstava koja obezbeđuju uštedu energije.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Dugoročni kredit za finansiranje energetski efikasnih projekata - KFW
Vrsta kreditaDugoročni kredit za finansiranje energetski efikasnih projekata - KFW
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kreditaDo 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplateDo 60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
6,9% godišnje, fiksno
Instrumenti obezbeđenjaOsnovni instrumenti obezbeđenja:
• 6 blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate;
• Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“)
• Ukoliko postoji – Jemstvo povezanog pravnog lica / preduzetnika (6 menica i meničnih ovlašćenja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate)
• I jedno od opcionih instrumenata obezbeđenja

Opcioni instrumenti obezbeđenja:
• Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci.
• Zaloga na pokretnoj imovini
Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

Naknada za monitoring

0,5% godišnje, fiksno, na ostatak duga u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna/uplate

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

600 RSD za preduzetnike ili 1.440 RSD za pravna lica
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike)10.080 RSD *
Overa založne izjave580 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke

Taksa za upis zaloge

20.000 RSD *

1.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 28. 9. 2015.
Vrsta kreditaDugoročni kredit za finansiranje energetski efikasnih projekata - KFW
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita 300.000 EUR
Period otplate60 meseci
Mesečna rata 5.941,39 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6,9% godišnje, fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
8,4%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva4.500 EUR

Naknada za monitoring

0,5% godišnje

12 menica
Izveštaj kreditnog biroa

600 RSD

600 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.