Kupoprodaja novačnih sredstava


Proces kupoprodaje deviza

Banca Intesa u Vaše ime vrši kupovinu ili prodaju novčanih sredstava u stranoj valuti na osnovu Vaše potpisane Saglasnosti ili digitalno date saglasnosti na primenjeni kurs, prilikom kupovine deviza putem usluga elektronskog bankarstva, bez potrebe da dostavljate poseban Nalog za prenos. Na osnovu Saglasnosti Banka će automatski zadužiti Vaš račun za traženi iznos. Preuzmite dokumenta Saglasnosti koja možete koristiti sa ove stranice.


Prodaja novčanih sredstava u stranim valutama iz potencijala Banke

Banka nudi svim klijentima prodaju novčanih sredstava u stranim valutama po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine novčanih sredstava u stranim valutama od banke neophodno je da klijent uputi Zahtev za kupovinu novčanih sredstava u stranim valutama na osnovu kojeg ovlašćeni diler Banke odredjuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja imejlom ili faksom (u zavisnosti od instrukcije klijenta) u najkraćem mogućem roku, kako bi Klijent mogao što efikasnije da izvrši svoje obaveze.

Neophodno je da zahtev za kupovinu novčanih sredstava u stranim valutama sadrži tip valute, iznos, svrhu plaćanja, odnosno namenu kupovine, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za raspolaganje sredstvima podnosioca zahteva.

Pored navedenog, ukoliko se kupljenim novčanm sredstvima u stranim valutama vrši određeno plaćanje prema inostranstvu, potrebno je da klijent navede da li mu je neophodna kopija SWIFT-a (potvrda da je plaćanje izvršeno).

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčanih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja elektronskog bankarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Otkup novčanih sredstava u stranim valutama sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta

Banka nudi svim klijentima otkup novčanih sredstava u stranim valutama sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta po povoljnim tržišnim uslovima. Prilikom otkupa deviza neophodno je da klijent uputi zahtev za prodaju deviza. Banka u najkraćem mogućem roku, prenosi dinarska novčana sredstva na platni račun klijenta.

Neophodno je da zahtev za prodaju novčanih sredstava u stranim valutama sadrži iznos novčanih sredstava u stranim valutama u valuti koju prodaje, broj platnog računa u Banca Intesa na koji se uplaćuje dinarska protivvrednost prodatih novčanih sredstava u stranim valutama i potpis ovlašćenog lica sa deviznog kartona kod Banke, sa odgovarajućim pečatom koji je prezentiran pri otvaranju deviznog tekućeg računa u stranim valutama.

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčanih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja elektrnskog bankarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.