Isplata efektive

Isplata efektivnog stranog gotovog novca u ekspoziturama Banke može se vršiti po osnovu isplate akontacije za službeni put u inostranstvo.

Potrebna dokumentacija za rezidente:
- Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćenog lica
- Kopija naloga za službeni put

Potrebna dokumentacija za nerezidente:
- Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćenog lica