Dokumentarni i garancijski poslovi

Sigurna podrška za vaša plaćanja

Dokumentarni poslovi
Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja koji maksimalno štiti i uvoznika/kupca i izvoznika/prodavca.

Nostro akreditivi (uvozni poslovi)

Loro akreditivi (izvozni poslovi)

Dokumentarna inkasa

Kontakt

tel: 011/201-13-71 i 011/201-13-77
e-mail: akreditivi_inkasa@bancaintesa.rs

Garancijski poslovi
Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojim Banka garantuje da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obaveze prema korisniku navedene u njoj.

Nostro garancije

Loro garancije

Kontakt

tel: 011/201-1376

Dinarske garancije
tel: 011/201-1231
e-mail: dinarskegarancije_pravnalica@bancaintesa.rs

Devizne garancije:
tel: 011/201-1375
e-mail: deviznegarancije_pravnalica@bancaintesa.rs