Potrošački kredit

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer


Potrošački kredit
Vrsta kredita Potrošački krediti za finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije
Valuta kredita Indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita od 5.000 - 25.000 EUR, bruto iznos
Učešće Minimum 30% učešća od iznosa profakture / fakture (mogućnost uplate učešća po tranšama)
Period otplate • Sa grejs periodom do 36 meseci:
- grejs period je: za I tranšu do 36 meseci, za II tranšu do 24 meseca i za III tranšu do 12 meseci;

• Bez grejs perioda, rok otplate: 24, 36, 48, 60, 71 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)
  7,0%, 6M EURIBOR + 7,5 promenljiva**
Instrumenti obezbeđenja 3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta; žirant student.***
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unapred
3 menice 150 RSD
Trošak kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja ukoliko klijent ima kreditne proizvode u korišćenju u Banca Intesa ad Beograd, u ukupnom iznosu vecem 25.000 EUR uključujući i potrošačkog kredit finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije.
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, Trošak vođenja platnog računa (ukoliko korisnik kredita nema otvoren platni račun u Banci)


** Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6m EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period.
Usklađivanje vrednosti 6m EURIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m EURIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Banka korisniku kredita dostavlja obaveštenje o novoj kamatnoj stopi i datumu početka njene primene najmanje 15 dana pre primene. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi -0,50%.

U toku trajanja grejs perioda obračunava se interkalarna kamata u visini redovne kamate i plaća se mesečno.

***Hipoteka nije potrebna ukoliko klijent ima kreditne proizvode u korišćenju u Banca Intesa ad Beograd, u ukupnom iznosu manjem od 25.000 EUR uključujući i potrošački kredit za finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Reprezentativni primer na dan 22.12.2020. godine
Iznos profakture (cena školovanja) 20.000 EUR
Učešće 6.000 EUR
Iznos kredita 14.000 EUR
Period otplate 71 mesec
Grejs period 36
Mesečna rata 444,07 EUR (do 84,39 EUR u grejs periodu)
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 7,0%, 6M EURIBOR + 7,5% promenljiva**

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu uključujući naknadu za obradu kreditnog zahteva


18.596,61 EUR
EKS (na godišnjem nivou) 7,65%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 70 EUR  
3 menice 150 RSD  
Trošak kreditnog biroa 246 RSD  

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspoziturama koje su navedene na ovoj stranici

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.