Krediti za investicije EFSE Invest

Namena kredita je nabavka osnovnih sredstava

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima ili ratama
 • Jednostavna i brza procedura

 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer
Kredit za investicije – EFSE Invest
Vrsta kreditaKredit za investicije – EFSE Invest
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita1.000 EUR – 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplate13 - 120 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
6M EURIBOR + 6,8% godišnja, promenljiva
Instrumenti obezbeđenja

Za kredite s rokom otplate do 36 meseci i iznosom do 50.000 EUR:

 • 6 (šest) blanko solo menica koje je potpisao i overio korisnik, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci.
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”.
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci).
 • Ručna zaloga na opremi ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine vinkulirana u korist Banke, koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku.

Za kredite s rokom otplate preko 36 meseci i iznosom preko 50.000 EUR:

 • 6 (šest) blanko solo menica koje je potpisao i overio korisnik, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci.
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”.
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci).
 • Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

Naknada za monitoring

0,5% godišnje, fiksno, na ostatak duga

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

600 RSD za preduzetnika i 1.440 RSD za pravno lice
Overa založne izjave10.080 RSD *
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke

Taksa za upis zaloge

20.000 RSD *

1.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 28. 9. 2015.
Vrsta kreditaKredit za investicije – EFSE Invest
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita 100.000 EUR
Period otplate96 meseci
Mesečna rata 1.360,93 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6M Euribor + 6,8% godišnja, promenljiva
EKS
(na godišnjem nivou)
8,22%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.500 EUR

Naknada za monitoring

0,5% godišnje, fiksno, na ostatak duga

15 menica

Izveštaj kreditnog biroa

750 RSD

600 RSD (za preduzetnike)

Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike)

580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.