Kredit za trajna obrtna sredstva – EFSE Obrt

Podrška stabilnom poslovanju vašeg biznisa

  • Kredit je indeksiran u evrima
  • Period otplate do 36 meseci
  • Grejs period do 6 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima ili ratama
  • Jednostavna i brza procedura
Namena kredita je nabavka trajnih obrtnih sredstva

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Kredit za trajna obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE
Vrsta kreditaKredit za trajna obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita1.000 EUR – 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplate3 - 36 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou

9% fiksna za rok otplate do 18 meseci

6m EURIBOR + 9% za rok otplate preko 18 meseci
Instrumenti obezbeđenja

Za kredite sa rokom otplate do 24 meseca i iznosom do 50.000 EUR:

• 6 blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate;

• Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“)

• Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – Jemstvo (6 menica i meničnih ovlašćenja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate)


Za kredite sa rokom otplate preko 24 meseca i/ili iznosom preko 50.000 EUR:

• 6 blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate;

• Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“)

• Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – Jemstvo (6 menica i meničnih ovlašćenja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate)

• Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci

• Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Naknada za obradu zahteva: 1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika i 1.440 RSD za pravno lice
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 27.03.2015.
Vrsta kreditaKredit za trajna obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kredita 100.000 EUR
Period otplate36 meseci
Mesečna rata 3.195,20 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6m EURIBOR + 9%, promenljiva
EKS
(na godišnjem nivou)
10,83%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.000 EUR

4 menice

200 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD (za preduzetnika)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.