Terminska kupoprodaja deviza (Forward)Valutni forward ugovor

Najduži mogući datum izvršenja forwarda je 12 meseci. Da bi bio u mogućnosti da zaključuje forward transakcije sa Banca Intesa, potrebno je da klijent sa svojim client manager-om u banci:

- Potpiše Okvirni ugovor o valutnom forwardu u kome su detaljno opisane pojedinosti forward transakcije
- dogovori iznos limita za nominalni iznos, rok i vrste valuta u kojima bi obavljao forward transakcije.

Po ispunjenju navedenih preduslova, klijent obavlja forward kupoprodaju valuta na isti način kako to čini i sa običnim (neterminskim) transakcijama kupoprodaje deviza, tj. klijent:

- kontaktira dilera banke
- traži kotaciju za određeni tip (kupovni ili prodajni) i rok izvršenja forwarda
- po dobijanju tražene informacije donosi odluku da li da prihvati ponuđene uslove
- u slučaju prihvatanja uslova, zaključuje forward transakciju
- nastavlja svoje poslovanje sa potpuno eliminisanim deviznim rizikom (za iznos na koji je transakcija zaključena)
- na datum izvršenja forward transakcije obavlja kupovinu ili prodaju željene valute po prethodno ugovorenom forward kursu
- ukoliko ima potrebu, može zaključiti nove forward transakcije u toku trajanja prethodno zaključenih.

Pokriveni valutni forward ugovor

Omogućava da po povoljnijem kursu kupite neku od valuta sa kursne liste za dinare, pri čemu uplatu dinarske protivvrednosti vršite istog dana kada je forward ugovoren, a kupljenu valutu dobijate na željeni datum u budućnosti. Najduža moguća ročnost izvršenja ovog tipa forwarda nije ograničena. Za zaključenje Pokrivenog valutnog forwarda nije potrebno potpisivanje Okvirnog ugovora, ni dogovaranje o iznosu limita.

Za zaključenje Pokrivenog valutnog forwarda nije potrebno potpisivanje Okvirnog ugovora, ni dogovaranje iznosa limita. Klijent:

- kontaktira dilera Banca Intese
- zahteva kotaciju za kupovinu određene valute i rok izvršenja Pokrivenog forwarda
- po dobijanju tražene informacije donosi odluku da li da prihvati ponuđene uslove
- u slučaju prihvatanja uslova, zaključuje Pokriveni forward i do kraja istog radnog dana uplaćuje dinarsku protivvrednost po ugovorenom kursu
- nastavlja svoje poslovanje sa potpuno eliminisanim deviznim rizikom (za iznos na koji je Pokriveni forward zaključen)
- na datum izvršenja Pokrivenog forwarda dobija kupljeni iznos deviznih sredstava na raspolaganje, (odnosno vrši plaćanja u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
- ukoliko ima potrebu, može zaključiti nove Pokrivene forward transakcije u toku trajanja prethodno zaključenih.

Parcijalni forward

Ovaj proizvod omogućava klijentu da kupovinu deviza za buduća plaćanja uskladjuje sa dinamikom svojih dinarskih priliva, odnosno da parcijalno uplaćuje dinarske iznose do datuma izvršenja forward ugovora, kada mu banka na devizni račun uplaćuje kupljene devize. Kurs po kom klijent kupuje devize na željeni datum u budućnosti nalazi se izmedju valutnog i pokrivenog valutnog forward kursa i zavisi od vremenske dinamike parcijalnih dinarskih uplata. Rok dospeća parcijalnog forward ugovora je maksimum 6 meseci.

Za zaključenje Parcijalnog valutnog forwarda nije potrebno potpisivanje Okvirnog ugovora, ni dogovaranje iznosa limita, ali je neophodno da prva dinarska uplata bude na datum zaključenja transakcije i da iznosi minimum 10% od vrednosti transakcije. Klijent :

- kontaktira dilera i zahteva kotaciju za kupovinu određene valute na određeni datum;
- u skladu sa svojim tokovima dinarske likvidnosti predlaže datume i iznose kada će uplaćivati dinarske protivvrednosti po parcijalnom forward ugovoru;
- u razgovoru sa dilerom, kroz više ponudjenih planova otplate, dolazi do najadekvatnije dinamike uplata dinarske protivrednosti;
- u slučaju prihvatanja ponude, zaključuje parcijalnu forward transakciju i dobija obračune u skladu sa iznosima i datumima dogovorenih tranši;
- tokom trajanja parcijalnog forward ugovora nastavlja svoje poslovanje sa potpuno eliminisanim deviznim rizikom i uplaćuje o roku svaku dinarsku tranšu;
- klijent je obavezan da na račun banke uplaćuje dinarske protivvrednosti prema dostavljenom planu otplate do datuma izvršenja.
- na datum izvršenja parcijalnog forwarda dobija kupljeni iznos deviznih sredstava na raspolaganje, (odnosno vrši plaćanja u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju).