Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje prema inostranstvu banka izvršava putem nostro doznaka, korišćenjem SWIFT tehnologije i računa u inostranstvu.

Nostro doznake su najsigurniji i najefikasniji način prenosa deviza u inostranstvo.

  • Ukoliko želite da izvršite plaćanje prema inostranstvu potrebno je da u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom NBS, Banci dostavite sledeću dokumentaciju:

- Nalog za plaćanje prema inostranstvu (download)

- Nalog za devizna plaćanja i prenose u zemlji (download)

- Kopija fakture, profakture, ugovora ili drugog relevantnog dokumenta koji dokazuje obavezu plaćanja prema inostranstvu, a u slučaju kreditnog posla kopija odgovarajuće kreditne prijave