Dokumentarni i garancijski poslovi

Dokumentarni poslovi

Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja robe, usluga i ostalih obaveza koji maksimalno štiti kako uvoznika/kupca tako i izvoznika/prodavca jer obezbeđuje plaćanje od strane banke kako obaveza prema prodavcu tako i naplatu potraživanja od strane kupca.

Nostro akreditivi (uvozni poslovi)

Loro akreditivi (izvozni poslovi)

Dokumentarna inkasa

Kontakt

tel: 011/201-13-71 i 011/201-13-77
e-mail: akreditivi_inkasa@bancaintesa.rs

Garancijski poslovi

Garancija je instrument obezbedjenja kojom Banka Garant preuzima na sebe obavezu da na poziv korisnika garancije izvrši plaćanja do iznosa naznačenog na garanciji, u slučaju ne izvršenja plaćanja ili ne izvršenja ugovornih obaveza od strane nalogodavca po garanciji.

Nostro garancije

Loro garancije

Kontakt

Nostro
tel: 201-1231
e-mail:dinarskegarancije_pravnalica@bancaintesabeograd.com

Loro
tel: 201-1375
e-mail:deviznegarancije_pravnalica@bancaintesabeograd.com

tel: 011/201-1376