Darko Popović

član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom

Već deset godina nalazi se na poziciji člana izvršnog odbora Banca Intesa. Karijeru je započeo u Narodnoj banci Srbije kao bankarski supervizor, gde je tokom restruktuiranja finansijskog sektora radio na dijagnostičkim i kontrolim ispitivanjima 17 banaka. U Banca Intesa najpre je pet godina radio kao menadžer u Sektoru za upravljanje rizicima, da bi potom postao i direktor ovog Sektora. U okviru Udruženja banaka Srbije sa kolegama je formirao Odbor za upravljanje rizicima, za čijeg predsednika je izabran 2007. godine. U segment direktnog rada sa klijentima prelazi 2008. godine, kada postaje direktor Divizije za poslovanje sa privrednim subjektima. Strateškim opredeljenjem Banke ka daljem jačanju pozicije u radu sa fizičkim licima 2013. godine dolazi na poziciju direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom na kojoj se nalazi i danas. Predsednik je i Upravnog odbora Intesa Lizing, najveće lizing kompanije u Srbiji i član Nadzornog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a među brojnim usavršavanjima koje je pohađao najznačajnija su ona na temu liderstva na Hardvardskoj poslovnoj školi, Poslovnoj školi na Stenfordu i Londonskoj biznis školi. Član je Upravnog odbora Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio je član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.